شکایات و انتقادات

طرح پیشنهادات، شکایات، انتقادات و ارسال مستقیم آنها به مدیریت مجموعه

قطعاً یکی از مزایای دریافت خدمات آموزشی از مؤسسات در مقایسه با خدماتی که از مدرسین حقیقی به صورت مستقل دریافت می‌شود در این است که در صورت بروز هر گونه نارضایتی از خدمات می‌توانید شکایات و انتقادات خود را با مدیریت مجموعه مطرح کرده تا بررسی و رسیدگی شود. از سوی دیگر، در صورت دریافت خدمات آموزشی از یک مؤسسه معتبر و خوش‌نام می‌توانید از کیفیت خدماتی که دریافت می‌کنید اطمینان بیشتری داشته باشید و با آسودگی خاطر خرید کنید.

چنانچه در خدمات ارائه شده توسّط مدرّسین و یا در محتوای دوره‌های آموزشی موجود در وبسایت «روسکی» موضوعی خاطر شما را مکدّر کرده است، می‌توانید انتقادات و شکایات خود را از طریق فرم زیر و یا از طریق اطّلاعات تماس مندرج در صفحه تماس با ما ارسال کنید.